Gladys

Podmínky použití

Základní ustanovení a podmínky

Obchodní podmínky 15092017

ze dne 15. září 2017 poskytovatele on-line aukčního systému

OBSAH
 1. Všeobecné podmínky
 2. Definice základních pojmů
 3. Způsob a provedení aukce
 4. Aukční systém
 5. Práva a povinnosti smluvních stran vyhlašovatel, poskytovatel
 6. Aukční vyhláška
 7. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele
 8. Aukční jistota
 9. Podmínky účasti v elektronické aukci
 10. Odměny, poplatky a pokuty
 11. Průběh aukce
 12. Uzavření smlouvy s vítězem
 13. Povinnosti poskytovatele
 14. Podmínky zpracování a užití osobních údajů
 15. Salvátorská klauzule
I. Všeobecné podmínky

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují pravidla užívání aukčního systému ve webovém rozhraní www.gladys.cz jeho registrovanými uživateli a zároveň podmínky účasti v jednotlivých elektronických aukcích (dále jen „aukcí“) uskutečňovaných v aukčním systému, mezi poskytovatelem, vyhlašovatelem a účastníkem aukce a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.

II. Definice základních pojmů

„poskytovatel“ - společnost provozující online aukční systém, který umožňuje vyhlašovateli zpeněžit předmět aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických či užívacích práv k předmětu aukce

„vyhlašovatel“ - je osoba zadávající provedení aukce, dispozičně oprávněná vůči předmětu aukce, která má v úmyslu předmět aukce zpeněžit

„neregistrovaný uživatel“ – uživatel, který není registrovaný způsobem dle OP aukčního systému poskytovatele

„registrace“ - podmínkou užívání aukčního systému je bezplatná registrace uživatele. Neregistrovaní uživatelé nemají přístup k účtu uživatele, ani do detailu předmětu aukce.

„neověřený uživatel“ - registrovaný uživatel, kterému ještě nebyl aktivován plně uživatelský účet vyhlašovatelem aukce

„uživatel“ - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smlouvu o užívání aukčního systému

„uživatelský účet“ – administrační rozhraní určené registrovaným uživatelům, které je opravňuje přihlásit se ke službám aukčního systému pod unikátním uživatelským jménem a využívat jeho služby;

„účastník“ – osoba, která splňuje podmínky dané právním řádem České republiky pro nabytí předmětu aukce a současně splnila podmínky stanovené vyhlašovatelem aukce a aukční vyhláškou

„předmět aukce“ - movitá nebo nemovitá věc, popřípadě i práva, a dále jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostřednictvím aukce a je popsán v aukční vyhlášce

„aukce“ - softwarový nástroj pracující na internetu jako zpoplatněná veřejná služba sloužící k výběru nabídky účastníka. Provádí se na základě zadání vyhlašovatele za účelem zpeněžení předmětu aukce. Realizuje se prostřednictvím internetového rozhraní v elektronické aukční síni, kde jednotliví účastníci činí nabídky v souladu s těmito OP a dále aukční vyhláškou.

„aukční vyhláška“ - samostatný dokument vydávaný poskytovatelem, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých aukcích a předmět aukce

„vítěz“ - účastník, který učinil v aukci nejvyšší (nejlepší) nabídku

„aukční systém“ - softwarové prostředí - aplikace v aktuálně použité verzi zvolené poskytovatelem, které bude využito k provedení aukce

„elektronická aukční síň“ - softwarová část aplikace zpřístupněná účastníkům aukce, obsahující informace, ke kterým mají účastníci přístup, a v níž se evidují jednotlivé nabídky účastníků

„nabídka“ - je nabídka peněžité částky, představující kupní cenu předmětu aukce, učiněná účastníkem v měně stanovené aukční vyhláškou, převyšující jak minimální nabídku, tak i nejvyšší nabídku učiněnou jiným účastníkem alespoň o minimální příhoz, nejvýše však o maximální příhoz.

„nejnižší podání“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující nejnižší možnou cenu předmětu aukce

„minimální příhoz“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku účastníka

„maximální příhoz“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující maximální možné navýšení nad poslední platnou nabídku

„kup teď“ - nabídka s volbou Kup Teď je návrhem vyhlašovatele na uzavření smlouvy za předem stanovenou cenu, učiněnou neurčitému okruhu účastníků. Smlouva je uzavřena s účastníkem, který jako první oznámí prostřednictvím aukčního systému, že nabídku bez výhrad přijímá

„aukční jistota“ - finanční prostředky složené účastníkem aukce v souladu s aukční vyhláškou sloužící k pokrytí nákladů spojených s aukcí včetně odměny poskytovatele, v případě nedodržení podmínek aukce ze strany vítěze slouží k pokrytí nákladů spojených s aukcí.

III. Způsob a provedení aukce

Způsob provedení aukce je dán použitou softwarovou aplikací aukce. Aukce se řídí přiměřeně ustanovením paragrafů 1732 a 1780, zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejímž cílem je výběr nejvhodnější nabídky na uzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy vymezující přesné parametry pro zpeněžení předmětu aukce. Na elektronickou aukci se nevztahují ustanovení právních úprav upravujících veřejné dražby dle zák. č. 26/2000 Sb., Zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Aukční systém

Poskytovatel, je společnost provozující aukční systém, který umožňuje vyhlašovateli zpeněžit předmět aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických či užívacích práv k předmětu aukce a účastníkovi – kupujícímu nabízený předmět aukce, poptat a v případě vítězství v aukci jej získat.

Poskytovatel jako provozovatel aukčního systému zajišťuje jeho správu, údržbu a podporuje nabídku předmětu aukce prostřednictvím marketingu a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat aukce vyhlašovatelů veřejnosti, včetně fotografií a popisu nabízeného předmětu aukce na základě vyhlašovatelem uděleného souhlasu.

Poskytovatel nenabízí v aukcích vlastní předměty aukce a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv, smluv o postoupení nebo cesí mezi vyhlašovatelem a účastníkem pokud není v aukční vyhlášce uvedeno jinak.

Technické nároky na softwarovou aplikaci jsou následující:

 1. a) počítač účastníka musí být připojen k internetu
 2. b) pro bezproblémovou účast v aukci je nutné mít nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů

Prohlížeč

JavaScript a cookies

Internet Explorer Nástroje > Možnosti Internetu... >
•Zabezpečení - klikněte na tlačítko Vlastní úroveň... a zvoltePovolit pro Aktivní skriptování.
•Osobní údaje - klikněte na tlačítko Upřesnit a zaškrtnětePřepsat automatickou správu souborů cookie a Vždy povolit soubory cookie relací.
Mozilla Firefox Nástroje > Možnosti... >
•Obsah - vyberte Povolit JavaScript.
•Soukromí - vyberte Pamatovat si historii.
Chrome Nastavení (ikonka francouzského klíče) > Volby > Pro pokročilé >
•Změnit nastavení proxy - klikněte na kartu Zabezpečení, klepněte na tlačítko Vlastní úroveň a zvolte Povolit proAktivní skriptování.
•Nastavení cookies - zvolte Povolit všechny cookies.
 1. c) provozovatel nedoporučuje pro účast v aukci používání mobilních zařízení (telefon, tablet a jiné podobné zařízení) a dále neručí za kvalitu internetového připojení třetích stran
V. Práva a povinnosti smluvních stran - vyhlašovatel, poskytovatel

Vyhlašovatel na základě smluvního vztahu s poskytovatelem pověřuje poskytovatele k tomu, aby pro vyhlašovatele vyvíjel činnost směřující ke zpeněžení vybraného předmětu aukce.

Základní činnosti poskytovatele, obsažené v postupu provádění aukcí:

  a) příprava aukce, založení aukční síně, poskytnutí softwarové aplikace, uspořádání aukce, předání dokumentace z aukce vyhlašovateli s vítěznou nabídkou

  b) posouzení předmětu aukce z hlediska jeho bonity a výnosu pro vyhlašovatele a následné navržení ceny v souladu s oceněním předmětu aukce

  c) základní marketingová činnost

  d) základní příprava dokumentace k předmětu aukce – digitalizace dat

Činnosti, prováděné poskytovatelem nad rámec základního postupu při realizaci aukce jsou zpoplatněny za podmínek uvedených ve smlouvě mezi poskytovatelem a vyhlašovatelem. Mezi tyto činnosti patří:

  a) speciální marketing, dle rozpočtu a zadání aukce

  b) příprava speciální dokumentace k předmětu aukce – digitalizace dat

  c) zajištění služeb znalce nebo znaleckého ústavu

  d) speciální nebo umělecká fotodokumentace

  e) příprava smluvních dokumentů a služby advokátní kanceláře

  f) oznámení o změně vlastnictví předmětu aukce (oznámení o postoupení pohledávky na základě plné moci), vyžaduje-li to předmět aukce

  g) zajištění převodu vlastnických práv na základě smlouvy u příslušného KÚ (Souhlasné prohlášení), vyžaduje-li to předmět aukce

  h) aktualizace a zajištění LV u příslušného KÚ, vyžaduje-li to předmět aukce

  i) zajištění služeb notáře

Postup vyhlašovatele a poskytovatele při provádění aukce

1) Vyhlašovatel předá poskytovateli podklady a práva, na základě kterých je oprávněn zpeněžit předmět aukce společně s návrhem na termín realizace.

2) Poskytovatel na základě těchto podkladů vyhotoví aukční vyhlášku a pasport jednotlivých položek předmětu aukce, ve stanoveném pořadí daném vyhlašovatelem.

3) Ve lhůtě 30-ti kalendářních dnů od předání podkladů ke zpracování aukce budou zpracovány poskytovatelem a zveřejněny formou aukční vyhlášky a vytvořena aukční síň.

4) Závazky, které jsou spojeny s předmětem aukce, budou aktualizovány v rámci činnosti vyvíjené poskytovatelem a následně zapracovány do dokumentů k aukci.

Předávání podkladů a podepisování

1) Předávání podkladů zajistí vyhlašovatel v souladu se svou organizační strukturou tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením vzhledem k požadovanému termínu zpeněžení.

2) Podepisování jednotlivých smluv a ostatní dokumentace plynoucích z jednotlivých aukcí bude probíhat dle údajů z obchodního rejstříku, nebo v souladu s podpisovým řádem vyhlašovatele.

3) Vyhlašovatel určí v rámci své organizační struktury zodpovědnou osobu, která bude předávání podkladů a vlastní průběh realizace zajišťovat.

Prohlášení vyhlašovatele

Vyhlašovatel bere na vědomí, že plně odpovídá za neoprávněný návrh na provedení aukce. Pokud v důsledku neoprávněného provedení aukce z důvodů na straně vyhlašovatele vznikne poskytovateli škoda, zavazuje se vyhlašovatel vzniklou škodu poskytovateli uhradit, a to za podmínek uvedených v bodu X. těchto OP.

Antikonkurenční ustanovení

Vyhlašovatel prohlašuje, že nepověřil a zavazuje se nepověřit stejnou záležitostí jiného poskytovatele elektronických aplikací, a to ani tehdy, jestliže by tento poskytovatel byl dceřinou společností či jinou firmou, na které se vyhlašovatel podílí.

Zveřejnění informací

Veškeré informace a zejména podklady, které poskytovatel obdrží od vyhlašovatele, jsou považovány za důvěrné a na jejich základě bude zpracována aukční vyhláška a ostatní smlouvy.

VII. Aukční vyhláška

Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v aukci. Mezi tyto údaje patří:

1) označení vyhlašovatele a poskytovatele

2) místo konání, datum a čas zahájení a ukončení aukce

3) označení a popis předmětu aukce

4) nejnižší podání a stanovený minimální příhoz a maximální příhoz, který může účastník aukce učinit

5) požaduje-li poskytovatel složení aukční jistoty aukce, definuje aukční vyhláška lhůtu a způsob pro její složení, číslo účtu, kde má být aukční jistota složena, výši aukční jistoty a způsob a lhůtu jejího vrácení,

6) datum, čas a místo konání prohlídky předmětu aukce, a organizační opatření k zabezpečení prohlídky

7) případné upozornění, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce nebo jejich část, zejména pak o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, případně že vyhlašovatel zaručuje vlastnosti předmětu aukce nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném aukční vyhláškou

8) lhůtu pro úhradu ceny dosažené v aukci, pokud ji neupravuje přímo smlouva mezi vítězem a vyhlašovatelem aukce

9) nedílnou součástí aukční vyhlášky je závazné znění kupní smlouvy, smlouvy o postoupení nebo cesi pohledávek podle předmětu aukce

VII. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele

Poskytovatel neručí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých vyhlašovatelem poskytovateli pro účely aukce.

Odpovědnost poskytovatele je vyloučena v případě překážky, jež nastane nezávisle na vůli poskytovatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, za předpokladu, že poskytovatel nemohl tuto překážku odvrátit nebo předvídat. V případě takovéto překážky poskytovatel oznámí vyhlašovateli povahu překážky, která mu brání v plnění povinnosti a důsledky, případně návrh řešení.

Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení smluvní povinnosti, pokud k takovému porušení došlo v důsledku porušení smluvní povinnosti vyhlašovatele.

VIII. Aukční jistota aukce

1) Poskytovatel je oprávněn po účastníkovi aukce žádat složení aukční jistoty.

2) Účastník aukce je povinen složit poskytovateli tuto jistotu ve lhůtě a způsobem uvedeným v aukční vyhlášce.

3) Lhůta pro složení aukční jistoty je vždy uvedena v aukční vyhlášce.

4) Aukční jistota je považována za složenou jejím připsáním na účet označený poskytovatelem v aukční vyhlášce nebo složením částky k rukám poskytovatele, pokud tuto možnost aukční vyhláška připouští.

IX. Podmínky účasti v aukci

Aukce se mohou účastnit fyzické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, a které se registrovaly do aukčního systému a splnily veškeré podmínky dané aukční vyhláškou.

Aukce se mohou zúčastnit právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku, které se registrovaly do aukčního systému a splnily veškeré podmínky dané aukční vyhláškou.

Osoba, která má zájem účastnit se aukce, na jejímž základě má být vybrána vítězná nabídka, je povinna provést registraci. Tato registrace opravňuje účastníka k účasti na kterékoliv aukci, do které byl schválen vyhlašovatelem a převzetí důvěrných informací k předmětu aukce.

K registraci je nezbytné doložit:

 1. a) Smlouvu o uživatelském účtu, která obsahuje: totožnost fyzické osoby platným průkazem totožnosti; fyzická osoba je povinna písemně prohlásit, že není v dispozici s peněžitými prostředky určenými jak pro účely složení aukční jistoty a tím i na úhradu odměny poskytovatele tak i pro účely úhrady kupní ceny omezena právem třetí osoby či jiným omezením (inhibitorem, předběžným opatřením či jiným rozhodnutím vydaným soudem, soudním exekutorem či správním úřadem, omezením či zbavením způsobilosti k právním úkonům, apod.);
 1. b) manželé, budou-li na nabytí předmětu aukce použity prostředky SJM, se musí do aukce zaregistrovat společně (jako jeden účastník); společně ručí i za závazky účastníka; tím není dotčeno právo manželů, aby si následně mezi sebou určili, který z nich bude činit v aukci nabídky
 1. c) právnická osoba doloží výpis z obchodního rejstříku nebo v případě právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku výpis z příslušné evidence; výpis nesmí být starší tří měsíců; fyzická osoba oprávněná jednat za právnickou osobu musí doložit své oprávnění jednat za právnickou osobu, doložit svou totožnost platným průkazem totožnosti a své oprávnění jednat za právnickou osobu a je povinna za právnickou osobu písemně prohlásit, že právnická osoba není v dispozici s peněžitými prostředky určenými jak pro účely složení aukční jistoty a tím i na úhradu odměny vyhlašovatele tak i pro účely úhrady kupní ceny omezena právem třetí osoby či jiným omezením (inhibitorem, předběžným opatřením či jiným rozhodnutím vydaným soudem, soudním exekutorem či správním úřadem, apod.); fyzická osoba oprávněná jednat za právnickou osobu je povinna písemně prohlásit, že její oprávnění jednat za právnickou osobu trvá a že není nijak omezeno (např. správou podniku, apod.)
 1. d) podpis uživatele případně zástupce na tomto formuláři musí úředně ověřen, vyplněný formulář Smlouvy o uživatelském účtu a listiny prokazující oprávnění podepsat formulář musí být převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů na kterékoliv pobočce CZECH POINTU, a následně nahrány do uživatelského účtu.

Veškeré písemnosti musí být poskytovateli předány v elektronické podobě; pokud budou v jiném jazyce než českém či slovenském, musí být poskytovateli dodány s jejich překladem vyhotoveným soudním tlumočníkem, jinak k těmto listinám nebude přihlíženo; za pravost listin, jejich obsah, a za pravdivost shora uvedených prohlášení nese osoba, která je poskytovateli předkládá, odpovědnost; této odpovědnosti se nelze zprostit.

Osoba, která má zájem účastnit se aukce, je povinna akceptovat verifikaci pravosti listin, jejich obsah, pravost úředního ověření a pravdivost shora uvedených prohlášení poskytovatelem aukce.

Účastník souhlasí, aby se poskytovatel seznámil s osobními údaji účastníka, a aby tyto údaje vedl v rozsahu nutném pro účely aukce a v nutném rozsahu postoupil uvedené údaje vyhlašovateli; účastník souhlasí s tím, aby poskytovatel osobní údaje účastníka vedl ve svém archivu po dobu stanovenou právními předpisy pro archivaci; to platí i o osobních údajích vybraného účastníka, popřípadě dalšího účastníka, s nímž bude uzavřena smlouva na předmětu aukce o jejich archivaci vyhlašovatelem.

Uživatel se zavazuje neposkytnout přístupový klíč jiné osobě a chránit ho před možným zneužitím.

Uživatel nese odpovědnost za případné zneužití přístupového klíče a za důsledky umožnění jeho užití třetí osobou.

Poskytovatel nabízí pro účastníky aukce školení, jak vstoupit do aukční síně. Termín školení si každý účastník aukce zajistí sám na základě objednávky u poskytovatele. Školení pro účastníky aukce popř. jejich zplnomocněných zástupců, kteří splnili podmínky uvedené aukční vyhláškou, je nabízeno poskytovatelem bezplatně.

Registrací se účastník zavazuje k následujícímu nakládání s důvěrnými informacemi:

1) Důvěrné informace zahrnují:

 1. a) informace, data a údaje týkající se vyhlašovatele, poskytovatele a předmětu aukce, které byly účastníkovi zpřístupněny v souvislosti s aukcí, a to ať v přenosné či nepřenosné podobě, zachycené písemně či na jakémkoliv nosiči dat (včetně magnetické či digitální podoby) či sdělené ústně nebo v jakékoli jiné formě (ať označené jako důvěrné nebo bez tohoto označení);
 1. b) veškeré informace, dokumenty a záznamy obsahující informace o vyhlašovateli nebo předmětu aukce, které budou předávány v magnetické, elektronické nebo písemné podobě nebo které se budou nacházet v informační místnosti (ftp server - datové úložiště, dostupné dle specifikace v aukční vyhlášce aukce);
 1. c) rozbory, kompilace, grafy, studie a jiné údaje a materiály vyhotovené účastníkem nebo osobami, kterým účastník informace o vyhlašovateli nebo předmětu aukce poskytl, obsahující či jinak vyjadřující informace, jež jsou popsány v bodě IX, odst. 1) a) nebo b) těchto OP nebo byly vytvořeny na jejich základě;

2) Důvěrné informace nezahrnují informace, které:

 1. a) v okamžiku jejich poskytnutí byly veřejně známé, nebo které se, aniž by došlo k porušení právních povinností, staly veřejně známými poté, co byly účastníkovi nebo osobám jím zmocněným poskytnuty;
 1. b) byly nezávisle na vyhlašovateli a poskytovateli získány účastníkem, jeho poradci či společníky, a to jinak než porušením právních povinností;
 1. c) byl účastník povinen poskytnout třetím osobám na základě zákonem uložené povinnosti, za předpokladu, že účastník bude neprodleně informovat poskytovatele, že se na něho taková zákonem uložená povinnost vztahuje;
 1. d) nebo poskytl účastník třetím osobám s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

3) Účastník se zavazuje, že bude využívat důvěrné informace pouze způsobem stanoveným v těchto OP nebo způsobem, který bude následně mezi poskytovatelem a účastníkem dohodnut.

4) Účastník se zavazuje uchovávat poskytnuté důvěrné informace v tajnosti a nezpřístupnit je s dále uvedenými výjimkami třetím osobám, a to po celou dobu, co bude mít důvěrné informace k dispozici.

5) Účastník se zavazuje, že zajistí řádné a bezpečné uložení veškerých důvěrných informací.

6) Účastník bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace nesdělí ani je jinak nezpřístupní jakýmkoliv jiným osobám než svým zaměstnancům, poradcům, společníkům nebo zástupcům účastníka, kteří je nezbytně nutně potřebují znát pro účely aukce. Účastník je povinen zavázat osoby, jimž důvěrné informace poskytne, povinností chránit důvěrné informace alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je tato povinnost stanovena pro účastníka těmito OP. Účastník odpovídá za porušení této povinnosti třetí osobou.

7) Účastník se dále zavazuje, že pokud se nestane vítězem, bezodkladně po jeho skončení zničí veškeré dokumenty, listiny, nosiče dat či záznamy na paměťových médiích obsahující důvěrné informace (včetně vymazání jakýchkoli dočasných kopií důvěrných informací vytvořených či nacházejících se na jakémkoli záznamovém médiu).

8) Účastník bere na vědomí, že informace o vyhlašovateli, poskytovateli či další údaje, které mu budou v průběhu aukce poskytnuty, mohou obsahovat osobní údaje. Účastník se zavazuje zachovávat ohledně takových osobních údajů mlčenlivost a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a rovněž jako s důvěrnými informacemi podle těchto OP.

9) Pokud účastník poruší kteroukoli povinnost sjednanou v bodě IX. je povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), za každé jednotlivé porušení takové povinnosti, a dále pak škody vzniklé poskytovateli vyplývajících z povinností poskytovatele včetně nákladů na aukci.

10) Účastník zaplatí smluvní pokutu do 10-ti pracovních dnů od doručení první písemné výzvy poskytovatele k její úhradě, a to na číslo účtu, které poskytovatel účastníkovi ve výzvě sdělí. Nárokem na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele požadovat náhradu vzniklé škody, a to případně i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

X. Odměny, poplatky a pokuty

Skončí-li aukce úspěšně, vznikne poskytovateli nárok na smluvní odměnu, a to dle následujících podmínek:

1) Odměny a pokuty hrazené účastníkem:

 1. a) stanoví-li aukční vyhláška vítězi povinnost uhradit poskytovateli smluvní odměnu, souhlasí účastník s tím, že aukční jistota bude použita poskytovatelem na úhradu odměny poskytovatele. Poskytovatel do 10 dnů od skončení aukce vystaví vítěznému účastníku daňový doklad – fakturu o zaplacení. Variabilní symbol je číslo faktury vyhlašovatele. V tomto případě, je poskytovatel povinen výši smluvní odměny zveřejnit v příslušné aukční vyhlášce,
 1. b) účastník složením aukční jistoty souhlasí, že stanovená odměna poskytovatele je spravedlivou odměnou za organizaci aukce, a že plně akceptuje jak její výši, tak způsob její úhrady,
 1. c) účastník nemůže být považován za spotřebitele a nemůže se tedy domáhat práv a nároků spotřebitele daných zákonem o ochraně spotřebitelů,
 1. d) v případě, že účastník, který se stane vítězem, poruší své povinnosti, a to zejména následujícími způsoby:
 • neuzavře smlouvu s vyhlašovatelem
 • bude požadovat změny smlouvy v rozporu se svými závazky
 • neuhradí kupní cenu či ji neuhradí úplně či včas

ruší se jeho vítězství v aukci s tím, že je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši aukční jistoty, přičemž účastník výslovně souhlasí s použitím složené aukční jistoty na úhradu této smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody a doplacení rozdílu vzniklého mezi vítěznou nabídkou a nabídkou postoupenou na místo vítěze.

2) Odměny a pokuty hrazené vyhlašovatelem

 1. a) stanoví-li smlouva mezi vyhlašovatelem a poskytovatelem povinnost vyhlašovatele uhradit poskytovateli smluvní odměnu jsou výše odměny a podmínky splatnosti specifikovány v této smlouvě
 1. b) v případě, že vyhlašovatel bude po poskytovateli požadovat činnost, která je nad rámec provedení aukce, souhlasí se zpoplatněním takovéto činnosti. Přesná specifikace činnosti nad rámec provedení aukce musí být uvedena ve smlouvě mezi poskytovatelem a vyhlašovatelem
 1. c) rozhodne-li se vyhlašovatel od aukce upustit, popř. neuzavřít smlouvu s vítězem, který splnil kritéria aukce má poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve stejné výši, jako byla ujednána odměna poskytovatele v případě úspěšné aukce. Jako základ výpočtu výše odměny se pro tento případ stanovuje nejnižší podání. Toto ustanovení se vztahuje i pro případ, že původně měl poskytovateli hradit odměnu vítěz aukce. Tato smluvní pokuta je splatná do 10 pracovních dnů na základě faktury vydané poskytovatelem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé poskytovateli.
XI. Průběh aukce

Do aukční síně se vstupuje zadáním přiděleného jména a hesla z domény poskytovatele

https://www.gladys.cz/

Aukce bude zahájena dle data, hodiny a minut stanovených aukční vyhláškou aukce v reálném čase aukční síně.

Doba trvání aukce - stanovena aukční vyhláškou.

Ukončení aukce - stanoveno aukční vyhláškou.

Nejnižší podání - stanoveno aukční vyhláškou.

Minimální příhoz - stanoven aukční vyhláškou.

Maximální příhoz - stanoven aukční vyhláškou.

Pro vstup do aukční síně se použije internetový odkaz (adresa), který je uveden v aukční vyhlášce nebo na stránkách provozovaných poskytovatelem. Kliknutím na něj se účastníkovi otevře internetový prohlížeč na adrese aukční síně poskytovatele. Účastník bude vyzván k zadání přístupových údajů (jména a hesla). Pokud tyto údaje zadá účastník správně (heslo je skryté), proběhne autentifikace a otevře se nabídka aukčních síní. V případě jakýchkoli komplikací má účastník možnost kontaktovat poskytovatele. Po vstupu do aukční síně (na monitoru) se zobrazí označení předmětu aukce, aktuální výše nejvyšší nabídky, zbývající čas do konce aukce a dokumenty k předmětu aukce.

Vítězem se stane ten účastník, jehož nabídka bude v okamžiku ukončení aukce nejvyšší, toto resumé bude vítěznému účastníkovi oznámeno poskytovatelem. Výsledek aukce, včetně jejího celého průběhu má účastník k dispozici ve formě protokolu. Vítězi vzniká právo i povinnost uzavřít s vyhlašovatelem smlouvu, jejíž text je jako příloha nedílnou součástí předmětu aukce. Cena sjednaná ve smlouvě bude ve výši učiněné vítězné nabídky účastníkem.

XII. Uzavření smlouvy s vítězem

Jediným kritériem určujícím vítěze aukce je výše nabídky účastníka. To znamená, nabídka bude podána minimálně ve výši nejnižšího podání nebo převýší nabídku učiněnou jiným účastníkem, nejvýše však o maximální příhoz. Vítězem se stane ten, jehož nabídka bude v okamžiku ukončení aukce nejvyšší.

Vyhlašovatel se zavazuje neuzavřít smlouvu vyplývající z aukční vyhlášky, ve které se stal účastník vítězem, s jinou osobou než s vítězem, popřípadě s účastníkem druhým (či třetím) v pořadí, nastane-li situace, kdy vítěz poruší své povinnosti způsobem níže uvedeným.

Účastník, který nabídne během aukce nejvyšší nabídku, se stává vítězem a nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bude poskytovatelem vyrozuměn o tom, že učinil vítěznou nabídku a stal se budoucím nabyvatelem předmětu aukce, je povinen dostavit se na kontaktní adresu poskytovatele a vyzvednout si text smlouvy s doplněnou částí týkající se nabídnuté ceny, která je rovna jeho nabídce v aukci. Ve smlouvě bude dále doplněna identifikace účastníka jako kupujícího, tak jak byl zaregistrován a evidován v aukci.

Smlouvy je účastník jako budoucí nabyvatel povinen podepsat (s úředně ověřeným podpisem/podpisy) a doručit zpět na kontaktní adresu poskytovatele popř. vyhlašovatele nejpozději během 5 pracovních dnů následujících po dni, kdy si smlouvy vyzvedl. Poté budou smlouvy podepsány ze strany vyhlašovatele.

V případě, že vítěz aukce poruší své povinnosti následujícím způsobem:

 • neuzavře smlouvu ve znění, jak byla zveřejněna v aukční vyhlášce
 • bude požadovat změny smlouvy v rozporu se svými závazky
 • neuhradí kupní cenu či ji neuhradí úplně, či včas

ruší se jeho vítězství v aukci s tím, že je povinen zaplatit smluvní pokutu dle těchto OP. Vítězem učiněnou nabídku je nutné uhradit za podmínek přesně stanovených v aukční vyhlášce nebo ve smlouvě mezi vítězem a vyhlašovatelem aukce. Opožděná platba či chybná platba má za následek to, že se na vítěze pohlíží jako by nesplnil své závazky.

Účastníci aukce berou na vědomí, že vyhlašovatel má právo odmítnout všechny nabídky včetně vítězné, a to nejpozději do podpisu smlouvy

XIII. Povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje provést aukci zodpovědně, poctivě a s vynaložením svých odborných znalostí a technickým vybavením.

Technické vybavení poskytovatele umožňuje vytvoření aukční síně poskytovatelem a uživatelské zpřístupnění aukce, a to v souladu se zadáním a podklady předanými vyhlašovatelem všem přihlášeným účastníkům. Poskytovatel poskytne obsluhu aplikace aukce po dobu průběhu aukce, jakož i přístup pro vyhlašovatele či vyhlašovatelem určenou osobu za účelem kontroly průběhu aukce.

Poskytovatel zajistí dokumentaci průběhu aukce a zavazuje se jednak předat dokumentaci zachycenou písemně či na jakémkoliv nosiči dat (včetně magnetické či digitální podoby) vyhlašovateli za účelem

archivace, dále pak archivovat dokumentaci po dobu a ve formě stanovené platným právním předpisem. Poskytovatel zajistí vlastním nákladem prezentaci aukce na internetu, jakož i dalším způsobem, který uzná za účelný.

Poskytovatel se zavazuje přistupovat k osobám, majícím zájem účastnit se aukce stejným způsobem, a pokud splní stanovené podmínky a stanou se účastníky, zavazuje se poskytnout jim stejnou možnost činit nabídky. Poskytovatel se zavazuje zajistit přípravu aplikace aukce tak, aby byl její průběh řádný a aby se v eaukci dosáhlo pokud možno nejvyšší nabídky.

XIV. Podmínky zpracování a užití osobních údajů
 1. Souhlas ke zpracování osobních údajů

Tím, že uživatel sdělí poskytovateli své osobní údaje v souvislosti s jakýmkoli užitím aukčního systému, uděluje tím poskytovateli souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Tento souhlas uděluje klient na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu poskytovatele. Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla vyslovuje klient souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení nebo propagační materiály poskytovatele či jeho obchodních partnerů. Nesouhlasí-li klient s tím, aby mu byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení nebo propagační materiály, odškrtne příslušnou kolonku příslušného formuláře v profilu uživatele nebo tuto skutečnost nahlásí osobně nebo písemně a sdělí toto společně s jeho elektronickými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním číslem.

 1. Účel a podmínky zpracování osobních údajů

Poskytovatel prohlašuje, že bude údaje získané dle těchto OP zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze uživatelů a jím provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin jednotlivých projektů, obchodních sdělení či propagačních materiálů poskytovatele aukcí anebo jeho obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje takto uživatelem poskytnuté, budou zpracovávány čistě pro potřeby poskytovatele, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo přístupu uživatele k údajům o jeho osobě je zaručeno.

V případě, že poskytovatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., má uživatel aukčního systému právo požadovat na poskytovateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

Reg. číslo subjektu: 00047098

Identifikace subjektu: GLADYS AUCTION, s.r.o.

IČO subjektu: 27126447

Uživatel v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s využitím svého rodného čísla pro účely zapsání do aukce popř. VŘ a dokumentů souvisejících s prováděnou aukcí popř. VŘ a s předáním svého rodného čísla zhotoviteli dokumentů souvisejících s prováděnou aukcí popř. VŘ.

XIV. Salvátorská klauzule

V případě nevymahatelnosti nebo neúčinnosti jakéhokoli ujednání OP bude takové ustanovení neúčinné jen v rozsahu jeho nevymahatelnosti nebo neplatnosti, zbývající ustanovení zůstávají závazná a plně platná a účinná. Poskytovatel, vyhlašovatel a účastník souhlasí s tím, že budou v dobré víře jednat, aby se shodli na změnách nebo doplňcích ve smlouvách a těchto OP, které jsou nezbytné pro uskutečnění záměru k provedení aukce ve světle takové nevymahatelnosti nebo neplatnosti. Poskytovatel, vyhlašovatel a účastník souhlasí, že jejich vztahy se budou řídit ustanoveními zák. č. 89/2012Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

V Praze, dne 15. září 2017

za GLADYS AUCTION, a.s.

Martin Štrejbar

předseda představenstva

Fyzická osoba

 1. Prostudujte Obchodní podmínky 15092017 ze dne 15. září 2017 poskytovatele aukčního systému.
 2. Zaregistrujte se na portálu www.gladys.cz prostřednictvím web formuláře Registrace Fyzická osoba (OSVČ)/Osoba (nepodnikatel).
 3. Po registraci vytiskněte formulář Smlouva o uživatelském účtu - FO, nechte ověřit úředně Váš podpis a formulář musí být převeden do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů na kterékoliv pobočce CZECH POINTU, po té dokument nahrajte do svého uživatelského profilu.
 4. Po kontrole údajů, budete informován e-mailem, o přidělení statutu ověřený uživatel portálu www.gladys.cz.

Právnická osoba

 1. Prostudujte Obchodní podmínky 15092017 ze dne 15. září 2017 poskytovatele aukčního systému.
 2. Zaregistrujte se na portálu www.gladys.cz prostřednictvím web formuláře Registrace Právnická osoba (s.r.o., a.s. a jiné…).
 3. Po registraci vytiskněte formulář Smlouva o uživatelském účtu - PO, nechte ověřit úředně Váš podpis a formulář musí být převeden do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů na kterékoliv pobočce CZECH POINTU, po té dokument nahrajte do svého uživatelského profilu.
 4. Po kontrole údajů, budete informován e-mailem, o přidělení statutu ověřený uživatel portálu www.gladys.cz.

Registrace pro evidenci „Společného jmění manželů“ (SJM)

 1. Je určena pro registraci účastníků – manželů, kteří chtějí mít v případě vítězné nabídky evidován předmět aukce jako Společné jmění manželů (SJM).
 2. Prostudujte Obchodní podmínky 15092017 ze dne 15. září 2017 poskytovatele aukčního systému.
 3. Zaregistrujte se na portálu www.gladys.cz prostřednictvím web formuláře Registrace Společné jmění manželů.
 4. Po registraci vytiskněte formulář Smlouva o uživatelském účtu - SJM, nechte ověřit úředně Váš podpis a formulář musí být převeden do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů na kterékoliv pobočce CZECH POINTU, po té dokument nahrajte do svého uživatelského profilu.
 5. Po kontrole údajů, budete informován e-mailem, o přidělení statutu ověřený uživatel portálu www.gladys.cz.

Registrace pro evidenci „Společného vlastnictví“ (SV)

 1. Je určena pro registraci více účastníků aukce, fyzických i právnických osob, kteří chtějí mít v případě vítězné nabídky evidován předmět aukce jako Společné vlastnictví (SV).
 2. Zaregistrujte se na portálu www.gladys.cz prostřednictvím web formuláře Registrace Společné vlastnictví.
 3. Po registraci vytiskněte formulář Smlouva o uživatelském účtu - SV, nechte ověřit úředně Váš podpis a formulář musí být převeden do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů na kterékoliv pobočce CZECH POINTU, po té dokument nahrajte do svého uživatelského profilu.
 4. Po kontrole údajů, budete informován e-mailem, o přidělení statutu ověřený uživatel portálu www.gladys.cz.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost GLADYS AUCTION, a.s. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti, včetně případně povinností vyplývajících ze zákona o veřejných dražbách.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCŮ
 • 1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost GLADYS AUCTION, a.s., se sídlem V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 271 26 447, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 22361 (dále jen jako „správce“).
 • 1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice adresa elektronické pošty: info@gladys.cz telefon: +420 608 232 797
 • 1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • 2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
 • 2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“);
 • 2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • 3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
 • 3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • 4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • 5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby tvořící se správcem koncern, osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce účetní služby a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem služby, včetně provozu software a ukládání dat.
 • 5.2. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy, včetně předání Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu spravedlnosti ČR a příslušnému katastrálnímu úřadu.
 • 5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 • 6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • 6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • 6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

V Praze, dne 24.5.2018

Nahlásit chybu: info@weprove.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace